HLM.png

🔠名字:何樂文 Jacky🏳️‍🌈

🔢班別:4A

🎁職位:福利

❤️喜好:跳舞🕴🏻丶吉他🎸丶畫畫🎨

✨優點:願意為別人付出👀丶替別人設想🧠

💼以往校內職位:學生大使丶閱讀大使丶朋輩輔導員丶英文大使丶社幹丶家政科科長

🏳️‍🌈願意為別人著想嘅Jacky,希望透過加入學生會能為學生爭取更多福利,唔單止系各方面嘅優惠(例如party room丶電腦丶代購丶補習)更加系搵多啲唔同嘅人黎學校分享或表演~令大家可以接觸唔同範疇嘅嘢。💫💫

@jacky.__.holm